Projekty UE

Firma Handlowa Davi Marzena Mądra-Próchniewicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój i wzrost konkurencyjności Firmy Handlowej Davi Marzena Mądra-Próchniewicz poprzez audyt wzorniczy i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej.” realizowanego w ramach I Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję I etap, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-06-0035/19-00.
Celem projektu jest wzmocnienie efektywności Firmy Handlowej Davi Marzena Mądra-Próchniewicz w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa co przełoży się na wdrożenie nowych działań. Ten cel zostanie osiągnięty za pośrednictwem audytu wzorniczego, który dokona analizy oferowanych nowych produktów/usług, stosowanej technologii oraz używanego wzornictwa. Realizacja projektu zapewni wzrost konkurencyjność firmy poprzez: analizę kluczowych trendów, potrzeb i oczekiwań, analizę oferty firmy pod kątem wzornictwa przemysłowego, dostosowanie wzornictwa do aktualnych potrzeb i trendów rynkowych, wzrost konkurencyjności i przychodów dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem i wprowadzeniu nowych produktów, usprawnienie procesów komunikacyjnych i marketingowych pod kątem wzorniczym oraz rozwój eksportu i dotarcie do nowych grup odbiorców. Oczekiwanym efektem projektu jest także wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem i świadomości znaczenia wzornictwa, poznanie wartości marki jej rozpoznawalności oraz wzrost przychodów ze sprzedaży. W ramach projektu założono także dotarcie do nowej grupy odbiorców a mianowicie do dużych odbiorców półproduktów.

Wartość projektu: 92 127,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 63 665,00 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2020 r. – 30.11.2020 r.